Dzienny Dom Opieki Medycznej w Kożuchowie

DDOM w Kożuchowie to kontynuacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.
Przedsiębiorstwo Lecznicze “Geriamed” realizowało projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.
Do podstawowych kategorii świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach DDOM należą:
– opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji;
– doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych;
– usprawnianie ruchowe;
– stymulacja procesów poznawczych;
– terapia zajęciowa;
– przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne).
 
Podstawową funkcją DDOM Kożuchów jest zapewnienie dziennej opieki medycznej w zakresie rehabilitacji, aktywizacji oraz opieki ambulatoryjnej dla osób niesamodzielnych w tym głównie w wieku powyżej 65 rż. Prócz utworzenia 10 zdeinstytucjonowanych miejsc opieki nad osobami zależnymi w Dziennym Domu Opieki Medycznej rezultatem realizacji programu będzie także odpowiednie przygotowanie uczestników, a także ich rodzin do samoopieki oraz do życia z własną niepełnosprawnością. DDOM przyjmuje osoby, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej: * bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, * która w okresie ostatnich 12 miesięcy korzystała ze świadczenia zdrowotnego z zakresu leczenia szpitalnego.
Warunkiem kontynuacji projektu jest zabranie grupy 10 osób, których „stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym”. Ponadto:
    • projekt skierowany jest do mieszkańców powiatów: nowosolskiego, głogowskiego i polkowickiego, a w szczególności do seniorów w wieku ponad 65 lat,
    • usługi świadczone w DDOM w okresie trwałości projektu mają charakter odpłatny – koszt odpłatnego pobytu w DDOM skalkulowano w oparciu o koszty wynikające z projektu bez dodawania zysku (miesięczny koszt pobytu: 2321 zł)
  • do DDOM mogą być przyjęci pacjenci: bezpośrednio po przebytej hospitalizacji lub pacjenci, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.
DDOM ma siedzibę w Kożuchowie przy ul. Szprotawskiej 21D i powstał jako wyodrębniona jednostka organizacyjna Przedsiębiorstwa Leczniczego „GeriaMed” Wiesława Leszczak w Głogowie.