Przedsiębiorstwo Lecznicze „GeriaMed” rozpoczyna realizację projektu Dzienny Dom Opieki Medycznej w Kożuchowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach:
OSI PRIORYTETOWEJ V. Wsparcie dla obszaru zdrowia.
DZIAŁANIA 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych

Dofinansowanie projektu z UE: 930 953, 37 zł

Jaki jest dokładny adres DDOM?

Dzienny Dom Opieki Medycznej ma swoją siedzibę w Kożuchowie przy ulicy Szprotawskiej 21D. Wsparcia pacjentom będzie udzielał w okresie
od 01 wrześœnia 2016 do końca czerwca 2018 r.

Co jest celem projektu?

Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia i samodzielnośœci życiowej osób zależnych, które nie wymagają stałej opieki w warunkach stacjonarnych
(np. w szpitalu).

Prócz utworzenia 10 zdeinstytucjonowanych miejsc opieki nad osobami zależnymi w Dziennym Domu Opieki Medycznej rezultatem realizacji programu będzie także odpowiednie przygotowanie uczestników, a także ich rodzin do samoopieki oraz do życia z własną niepełnosprawnośœcią. Warunki realizacji zadania będą na bieżąco monitorowane. Analiza opinii uczestników projektu lub ich opiekunów pozwoli na wyciągnięcie wniosków dotyczących planowania kolejnych działań tego typu w przyszłośœci.

Do kogo skierowany jest DDOM?

Projekt jest skierowany do mieszkańców powiatów: nowosolskiego, głogowskiego i polkowickiego, a w szczególności do seniorów w wieku ponad 65 lat.

Do DDOM mogą być przyjęte osoby, których „stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej
i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym”.

DDOM przyjmuje osoby, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielnośœci oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej:

* bezpośœrednio po przebytej hospitalizacji,

* która w okresie ostatnich 12 miesięcy korzystała ze śœwiadczenia zdrowotnego z zakresu leczenia szpitalnego.

Jakie usługi medyczne będą dostępne dla pacjentów w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej?

Seniorzy będą mogli korzystać z usług medycznych, badań diagnostycznych, rehabilitacji oraz zajęć aktywizujących. Zaplanowane działania będą obejmować przygotowanie uczestników programu oraz ich opiekunów do kontynuacji opieki, w tym do życia z niepełnosprawnoœścią po pobycie
w DDOM.

Dzienny dom opieki medycznej zapewnia opiekę medyczną połączoną z kontynuacją terapii i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz procesów poznawczych.
Do podstawowych kategorii świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach domu opieki medycznej należą:
– opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji;
– doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych;
– usprawnianie ruchowe;
– stymulacja procesów poznawczych;
– terapia zajęciowa;
– przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne).
W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń oraz w razie pilnej potrzeby i w zależności od wskazania medycznego zapewnione zostaną pacjentowi
w ramach projektu niezbędne badania diagnostyczne oraz specjalistyczne konsultacje lekarskie.

Poza świadczeniami opieki zdrowotnej pacjentom przebywającym w dziennym domu opieki medycznej zapewnione zostanie odpowiednie do stanu zdrowia wyżywienie, prowadzone będą zajęcia dodatkowe, pozwalające na zagospodarowanie czasu wolnego pomiędzy udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi oraz, w razie potrzeby, bezpłatny transport z miejsca zamieszkania do domu opieki medycznej i powrót do miejsca zamieszkania.

Ile osób może przyjąć DDOM?

DDOM będzie œŚwiadczył usługi prozdrowotne na bazie 10 miejsc opieki nad osobami zależnymi. W sumie uczestnikami projektu będzie 70 osób niesamodzielnych.

Jak długo osoba może korzystać z usług Dziennego Domu Opieki Medycznej?

Czas trwania pobytu w dziennym domu opieki medycznej będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych. Pobyt może zostać skrócony z założonych 30 dni w przypadku dobrowolnej rezygnacji pacjenta oraz
w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia, wymagającego realizacji świadczeń zdrowotnych w warunkach stacjonarnych (leczenie szpitalne, stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne).

W pierwszym miesiącu, pacjenci przebywać będą w domu opieki medycznej przez 5 dni w tygodniu przez 8-10 godzin dziennie, następnie w zależności od poprawy stanu zdrowia, liczba i częstotliwość udzielanych świadczeń może być stopniowo zmniejszana w zależności od potrzeb indywidualnych każdego pacjenta, jednak nie może odbywać się w czasie krótszym niż 4 godziny dziennie.

Dzienny dom opieki medycznej funkcjonuje przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 8 godzin dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb pacjentów i ich rodzin.

Rejestracja, czyli jak się zgłosić?

Formularze zgłoszeniowe dla kandydatów na uczestników, szczegółowy regulamin rekrutacji oraz regulamin DDOM, zostanie opublikowany niniejszej stronie internetowej.

Ponadto druki można pobierać osobiœście, zarówno w siedzibie DDOM w Kożuchowie przy ul. Szprotawskiej 21D oraz z Głogowie przy ul. Kościuszki 15a.

Rejestracja odbywa się wg kolejności przyjętych skierowań: liczy się dzień wpływu (utworzone zostaną 2 listy tj. jedna z os. po 65 r.ż, druga z os. do 65 r.ż, celem spełnienia wymogu, iż pacjenci w wieku powyżej 65r.ż. stanowić będą co najmniej ¾ łącznej liczby pacjentów w DDOM).

Kryteria: zgodnie z kolejnością przyjętych skierowań – nie będą stosowane dodatkowe kryteria pierwszeństwa (w procesie rekrutacji zostanie uwzględniona zasada równości szans i niedyskryminacji).

Lista rezerwowa potencjalnych uczestników: wg kolejności przyjętych skierowań po uwzględnieniu listy uczestników projektu-na bieżąco lista uczestników będzie uzupełniana z list rezerwowych.

Dokumenty na podstawie których nastąpi kwalifikacja oraz rekrutacja potencjalnych uczestników projektu: skierowanie do DDOM oraz karty oceny stanu klinicznego sporządzanej z zastosowaniem skali poziomu samodzielności (skala Barthel), do wypełnienia na miejscu w Kożuchowie przy ul. Szprotawskiej 21D lub w siedzibie Podmiotu Leczniczego „GeriaMed” przy ul. Kościuszki 15A.

Zapraszamy do udziału!

__________________________________________

Projekt „Dzienny Dom Opieki Medycznej Kożuchów” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój na zlecenie Ministerstwa Zdrowia.