Regulamin

Dziennego Domu Opieki Medycznej – Trwałość Projektu

DDOM Kożuchów z dnia 23.07.2018

I. PRZEPISY OGÓLNE

§1

Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Dziennego Domu Opieki Medycznej w Kożuchowie, a także zasady i warunki korzystania z DDOM w okresie trwałości projektu tj. od 1 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2021 r.

Zapewniamy gotowość do dalszego świadczenia usług w takim samym zakresie jak dotychczas. Jednak ze względu na brak kontynuacji finansowania ze środków publicznych od 1 sierpnia br. świadczenie usług w DDOM będzie odpłatne, bez generowania dochodu dla Przedsiębiorstwa Leczniczego „Geriamed”.

Koszt odpłatnego pobytu w DDOM skalkulowano w oparciu o koszty wynikające z Projektu bez dodawania zysku.

Miesięczny koszt pobytu: 2321 zł

Udzielanie świadczeń rozpocznie się po zebraniu grupy 10 osób

§2

1. Dzienny Dom Opieki Medycznej (zwany dalej DDOM) jest podmiotem leczniczym, utworzonym w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Zdrowia nr POWR.05.02.00-00-016/15.

2. DDOM ma siedzibę w Kożuchowie przy ul. Szprotawskiej 21D i powstał jako wyodrębniona jednostka organizacyjna Przedsiębiorstwa Leczniczego „GeriaMed” Wiesława Leszczak w Głogowie.

3. Podstawową funkcją DDOM Kożuchów jest zapewnienie dziennej opieki medycznej w zakresie rehabilitacji, aktywizacji oraz opieki ambulatoryjnej dla osób niesamodzielnych, w tym głównie w wieku powyżej 65 rż. których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

II ZASADY FUNKCJONOWANIA DDOM w okresie trwałości projektu

§ 3

1.DDOM Kożuchów funkcjonuje w okresie od 1 sierpnia 2018 r do 31 lipca 2021r.

2.Czas pracy: wszystkie dni robocze, minimum 8 godzin dziennie, w przedziale czasowym 7.00-18.00.

3.DDOM dysponuje 10 zdeinstytucjonalizowanymi miejscami opieki medycznej w DDOM będzie mogło przebywać równocześnie 10 osób.

4.Usługi świadczone w DDOM w okresie trwałości projektu mają charakter odpłatny

5.Za funkcjonowanie DDOM zgodnie z niniejszym regulaminem odpowiada Kierownik DDOM.

6.Opieka zdrowotna świadczona jest przez Wielodyscyplinarny Zespół Terapeutyczny, o którym mowa w § 10.

III ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

§ 4

1. Podstawą wykonania świadczeń na rzecz pacjenta jest wskazanie medyczne, uzasadnione przez Zespół terapeutyczny, o którym mowa w § 10.

2. Świadczenia zdrowotne są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z wykorzystaniem metod diagnostyczno-terapeutycznych innych niż stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej.

3. DDOM zapewnia opiekę medyczną połączoną z kontynuacją terapii i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz procesów poznawczych.

4. Do podstawowych kategorii świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach domu opieki medycznej należą:

– opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji;

– doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych;

– usprawnianie ruchowe;

– stymulacja procesów poznawczych;

– terapia zajęciowa;

– przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne).

§ 5

Szczegółowy wykaz świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej – zabiegi fizjoterapeutyczne:

a) kinezyterapia:

– indywidualna praca ze świadczeniobiorcą (w szczególności: ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacje i manipulacje) – nie mniej niż 30 minut,

– ćwiczenia wspomagane – czas trwania zabiegu – minimum 15 minut,

– ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem – czas trwania zabiegu minimum 15 minut,

– ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem – czas trwania zabiegu – minimum 15 minut,

– ćwiczenia izometryczne – czas trwania zabiegu – minimum 15 minut,

– nauka czynności lokomocji – czas trwania zabiegu – minimum 15 minut,

– inne formy usprawniania (kinezyterapia) – czas trwania zabiegu – minimum 15 minut,

– ćwiczenia grupowe ogólnousprawniające (nie więcej niż 10 świadczeniobiorców na 1 terapeutę)

b) masaż:

– masaż suchy – częściowy – minimum 20 minut na jednego świadczeniobiorcę, w tym minimum

15 minut czynnego masażu,

– masaż limfatyczny ręczny – leczniczy.

c) elektrolecznictwo:

– galwanizacja,

– jonoforeza,

– elektrostymulacja,

– tonoliza,

– prądy diadynamiczne,

– prądy interferencyjne,

– prądy TENS,

– prądy TRAEBERTA,

– ultradźwięki miejscowe,

– ultrafonoforeza

d) leczenie polem elektromagnetycznym:

– impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości,

– impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości.

e) światłolecznictwo i termoterapia:

– naświetlanie promieniowaniem widzialnym, podczerwonym lub ultrafioletowym – miejscowe,

– laseroterapia – skaner,

– laseroterapia punktowa,

f) krioterapia miejscowa (pary azotu).

§ 6

Szczegółowy wykaz badań laboratoryjnych  dla pacjentów korzystających z DDOM (w przypadku, gdy nie były wykonane u pacjenta przed przyjęciem), a znajomość ich wyników jest niezbędna do przeprowadzenia Całościowej Oceny Geriatrycznej:

1. Analiza moczu;

2. Morfologia;

3. CRP;

4. Glukoza;

5. TSH;

6. Cholesterol;

7. Albumina;

8. Kreatynina (czynność nerek do wyliczenia eGFR);

9. Funkcje wątroby: co najmniej ALAT;

10. Elektrolity: sód i potas.

Ponadto wykonywane jest badanie EKG.

Podstawą wykonania ww. badań jest wskazanie medyczne, uzasadnione przez Zespół terapeutyczny. Koszty badań pokrywa dodatkowo pacjent.

§ 7

DDOM organizuje działania edukacyjne dla pacjentów, rodzin i opiekunów pacjentów, które mają formę zajęć grupowych (ok.10-20os).

Ich celem jest przygotowanie do samodzielnej kontynuacji opieki. Obowiązuje forma wykładowo-warsztatowa.

Przykładowa tematyka: stymulacja narządów ruchu, rodzaje wsparcia w codziennych czynnościach, pielęgnacja, skuteczna komunikacja z osobą wymagającą opieki, rola żywienia, samoopieka i samopielęgnacja, instytucje pomocowe, porady indywidualne.

Czas trwania spotkania: 3 h lekcyjne.

Zapisy na zajęcia możliwe są od dnia rozpoczęcia udziału w projekcie. Udział w zajęciach jest dobrowolny.

Zajęcia przeznaczone są dla pacjentów, członków rodzin i opiekunów.

Osoby prowadzące: fizjoterapeuta, pielęgniarka z doświadczeniem w opiece nad przewlekle chorymi, terapeuta zajęciowy/psycholog.

IV OSOBY KORZYSTAJĄCE Z DDOM

§ 8

1.Świadczeniami opieki zdrowotnej realizowanymi w ramach DDOM będą objęte osoby mające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

2.Ze wsparcia wyłączone będą osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych, a także osoby, w przypadku których podstawowym wskazaniem do objęcia ich opieką jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie (korzystające ze świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień).

3.Do DDOM mogą być przyjęci:

 pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej;

 pacjenci, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.

4.Świadczenia w dziennym domu opieki medycznej udzielane są pacjentom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów.

5.Podstawowe cele kwalifikowania pacjentów do DDOM to: poprawa stanu zdrowia i samodzielności życiowej, zapobieganie wczesnym powikłaniom poszpitalnym, przygotowanie pacjenta i rodziny do życia z niepełnosprawnością i samoopieki – możliwe do uzyskania poprzez rehabilitację lub modyfikację leczenia farmakologicznego – co będzie oceniane w momencie kwalifikacji do objęcia opieką.

7.Wsparcie DDOM przeznaczone jest w pierwszej kolejności dla osób zamieszkałych na terenie woj.lubuskiego powiat nowosolski oraz woj.dolnośląskiego (powiat głogowski i polkowicki). W przypadku dysponowania wolnymi miejscami ze wsparcia DDOM mogą korzystać pacjenci z sąsiednich powiatów.

V PROCEDURA NABORU DO DDOM

§ 9

1. DDOM przyjmuje pacjentów w oparciu o skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, bądź skierowanie wystawione przez lekarza po przebytej hospitalizacji oraz wypełniony formularz rekrutacyjny.

2. Nabór pacjentów ma charakter ciągły. Rozpoczyna się z datą realizacji trwałości  projektu tj. od 1 sierpnia 2018 r. do 30 czerwca 2021 r.

3. Formularze rekrutacyjne dostępne są do pobrania w siedzibie DDOM przy ul. Szprotawskiej 21D, biurze Przedsiębiorstwa Leczniczego „GeriaMed” w Głogowie przy ul. Kościuszki 15A, a także w formie elektronicznej (do pobrania ze strony internetowej DDOM).

4. Kryteria naboru: formalne tj. potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, skierowanie do DDOM od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej bądź lekarza udzielającego świadczeń w szpitalu, karty oceny stanu klinicznego, ustalenie przesłanek wyłączających z udziału, o których mowa w § 8 pkt 2.

5. Pierwszeństwo udziału będą miały osoby w wieku pow.65rż, które podczas rekrutacji otrzymają dodatkowe +10pkt (53 miejsca dla osób 65+).

6. Weryfikacji będzie podlegała kwestia hospitalizacji po odpowiednim udokumentowaniu (wypis szpitalny): ocena 0-1, gdzie 0 będzie dyskwalifikowało kandydata. Dokonywana będzie ocena samodzielności kandydata w oparciu o odpowiedni arkusz oceny samodzielności. Udział w DDOM przeznaczony jest dla osób, które uzyskają 40-65 pkt wg skali Barthela.

7. W rekrutacji uwzględnia się równościowy udział osób z niepełnosprawnościami, kobiet i mężczyzn, zapewniony będzie równy dostęp wszystkim pacjentom, decydująca jest kolejność skierowań, spełnienie kryteriów naboru omówionych w niniejszym paragrafie.

8. Oceny kwalifikacji do objęcia opieką będzie dokonywał Zespół (skład: Kierownik Zespołu Terapeutycznego, lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii, Kierownik projektu) na podstawie zebranych dokumentów (skierowań lekarskich i dokumentacji medycznej, innych dokumentów i oświadczeń formalnych, na okoliczność braku przesłanek do wykluczenia ze wsparcia DDOM, formularza badania samodzielności) kierując się następującymi celami: poprawa stanu zdrowia i samodzielności, zapobieganie powikłaniom poszpitalnym, przygotowanie pacjenta i rodziny do życia z niepełnosprawnościami i samoopieki poprzez rehabilitację i modyfikację leczenia farmakologicznego.

9. W razie większej liczby chętnych, spośród osób, które kwalifikują się do objęcia wsparciem utworzona zostanie lista rezerwowa.

VI PERSONEL DDOM

§ 10

1. Opieka zdrowotna świadczona jest przez Wielodyscyplinarny Zespół Terapeutyczny w następującym składzie:

a) lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej – zapewnienie konsultacji po przyjęciu i przed wypisaniem pacjenta oraz w razie potrzeby;

b) lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii – zapewnienie konsultacji po przyjęciu i przed wypisaniem pacjenta oraz w razie potrzeby;

c) pielęgniarka pełniąca funkcję Kierownika zespołu terapeutycznego sprawującego opiekę nad pacjentem, współpracująca z pozostałymi członkami zespołu, udziela świadczeń w zależności od potrzeb pacjenta, jednak nie mniej niż 2 godziny dziennie;

d) pielęgniarka – posiadająca doświadczenie zawodowe w opiece nad osobami przewlekle chorymi;

e) osoby prowadzące fizjoterapię; udzielają świadczeń w zależności od potrzeb pacjenta, jednak nie mniej niż 4 godziny dziennie;

f) opiekun medyczny,

g) terapeuta zajęciowy – udziela świadczeń w zależności od potrzeb pacjenta, jednak nie mniej niż 10 godzin tygodniowo;

h) psycholog lub psychoterapeuta – udziela świadczeń w zależności od potrzeb pacjenta, jednak nie mniej niż 10 godzin tygodniowo,

i) dietetyk – opracowuje jadłospis, ściśle współpracując z lekarzami zlecającymi indywidualne diety dla pacjentów, udziela porad w zakresie żywienia.

2. Wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny powołany jest przez podmiot prowadzący DDOM – Przedsiębiorstwo Lecznicze „GeriaMed”.

3. Wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny przeprowadza cotygodniowe narady w celu omówienia postępów w procesie usprawniania i pielęgnacji oraz ustalenia dalszego planu terapii.

Termin spotkania wyznacza każdorazowo Kierownik zespołu.

W cotygodniowych naradach wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego musi uczestniczyć co najmniej 50% składu zespołu.

W uzasadnionych przypadkach Zespół może nawiązać współpracę z lokalnym OPS w zakresie wsparcia socjalno-bytowego pacjenta/rodziny.

4. Zespół Terapeutyczny ustala czas trwania pobytu w DDOM dla każdego pacjenta, przy czym nie może on być krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych.

Pobyt może zostać skrócony z 30 dni w przypadku dobrowolnej rezygnacji pacjenta oraz w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia, wymagającego realizacji świadczeń zdrowotnych w warunkach stacjonarnych (leczenie szpitalne, stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne).

W pierwszym miesiącu, pacjenci przebywać będą w domu opieki medycznej przez 5 dni w tygodniu przez 8-10 godzin dziennie, następnie w zależności od poprawy stanu zdrowia, liczba i częstotliwość udzielanych świadczeń może być stopniowo zmniejszana w zależności od potrzeb indywidualnych każdego pacjenta, jednak nie może odbywać się w czasie krótszym niż 4 godziny dziennie.

5. Najpóżniej w trzecim dniu po przyjęciu pacjenta Zespół terapeutyczny musi udzielić świadczeń zdrowotnych.

6.Wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny dokonuje oceny sprawności funkcjonalnej w zakresie podstawowych i złożonych czynności życiowych, ocenę odżywienia, sprawności procesów poznawczych, stanu emocjonalnego, w zależności od potrzeb – również innych obszarów np. stopnia niewydolności zwieraczy pęcherza i odbytu, określenie występowania niewydolności krążenia lub ryzyko upadków. Zastosowanie określonych i wskazanych poniżej narzędzi do oceny stanu zdrowia pacjenta powinno być zindywidualizowane i dostosowane do stanu zdrowia każdego pacjenta. Dodatkowo w przypadku osób powyżej 65 r.ż. wykonywana będzie całościowa ocena geriatryczna (COG), składająca się z oceny stanu czynnościowego i fizycznego, a także funkcji umysłowych oraz oceny socjalno-środowiskowej, poprzedzona wykonaniem oceny według skali VES-13. Celem dokonania oceny sprawności funkcjonalnej przeprowadza się:

a) w przypadku pacjentów poniżej 65 r. ż:

 ocenę czynnościową – możliwość wykonywania złożonych czynności życia codziennego (Instrumental Activities Daily Living, IADL – skala Lawtona); badanie powinno być wykonane przez pielęgniarkę lub terapeutę zajęciowego po przyjęciu i przed wypisaniem.

 ocenę fizyczną:

 stan odżywienia (Mini Nutritional Assessment, MNA); badanie powinno być wykonane przez dietetyka po przyjęciu i przed wypisaniem;

 równowaga, chód oraz ryzyko upadków (skala Tinetti); badania powinny być wykonane przez fizjoterapeutę po przyjęciu i przed wypisaniem;

 określenie występowania niewydolności serca (Skala niewydolności krążenia wg New York Heart Association, NYHA); badanie powinno być wykonane przez lekarza po przyjęciu i przed wypisaniem;

 określenie zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską zgodnie z procesem pielęgnowania – ocena powinna być wykonana przez pielęgniarkę po przyjęciu i przed wypisaniem;

 ocenę stanu umysłowego – określenie stanu emocjonalnego (skala depresji Hamiltona, HAM-D); badanie powinno być wykonane przez psychologa lub psychoterapeutę po przyjęciu i przed wypisaniem.

b) w przypadku pacjentów powyżej 65 r. ż.:

 ocenę czynnościową – możliwości wykonywania złożonych czynności życia codziennego (Instrumental Activities Daily Living, IADL – skala Lawtona); badanie powinno być wykonane przez pielęgniarkę lub terapeutę zajęciowego po przyjęciu i przed wypisaniem;

 ocenę fizyczną:

 stan odżywienia (Mini Nutritional Assessment, MNA); badanie powinno być wykonane przez dietetyka po przyjęciu i przed wypisaniem;

 równowaga, chód oraz ryzyko upadków (skala Tinetti); badania powinny być wykonane przez fizjoterapeutę po przyjęciu i przed wypisaniem;

 określenie występowania niewydolności serca (skala niewydolności krążenia wg New York Heart Association, NYHA); badanie powinno być wykonane przez lekarza po przyjęciu i przed wypisaniem;

 określenie zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską zgodnie z procesem pielęgnowania – ocena powinna być wykonana przez pielęgniarkę po przyjęciu i przed wypisaniem;

 ocenę stanu umysłowego:

 ocena sprawności umysłowej – skala Folsteina (MMSE – mini mental state examination); badanie powinno być wykonane przez psychologa lub psychoterapeutę po przyjęciu i przed wypisaniem.

 określenie stanu emocjonalnego – geriatryczna skala oceny depresji (Geriatric Depression Scale, GDS); badanie powinno być wykonane przez psychologa lub psychoterapeutę po przyjęciu i przed wypisaniem.

Na podstawie przeprowadzonej całościowej oceny zespół terapeutyczny przygotowuje indywidualny plan terapii, określający m.in. liczbę i rodzaj planowanych świadczeń oraz czas trwania terapii.

7. Na koniec każdego miesiąca Zespół terapeutyczny dokonuje oceny rezultatów podjętych działań. Jeżeli stwierdzi u uczestnika programu postępy w samodzielnym wykonywaniu czynności życia codziennego, może modyfikować przyjęty plan działania i podjąć decyzję o dalszym sprawowaniu opieki. Natomiast w przypadku, kiedy brak jest postępów w wyniku stosowanej terapii, rehabilitacji oraz metod pielęgnacji, jak również edukacji pacjenta i jego opiekunów faktycznych, zespół podejmuje decyzję o wypisaniu uczestnika z programu, informując równocześnie o możliwościach korzystania z innego rodzaju świadczeń zdrowotnych lub świadczeń realizowanych w ramach pomocy społecznej.

8. Przed wypisaniem pacjenta zespół terapeutyczny dokonuje ponownej oceny stanu zdrowia.

9. Zespół terapeutyczny prowadzi dokumentację realizowanych działań. Osobą odpowiedzialną za dokumentację medyczną jest Kierownik Zespółu terapeutycznego.

VII PRAWA i OBOWIĄZKI pacjentów DDOM

§ 11

1.Wszyscy pacjenci DDOM mają jednakowe prawa.

2.Pacjent ma prawo do korzystania ze świadczeń udzielanych przez DDOM w godzinach dogodnych dla siebie i rodziny (w ramach godzin wskazanych w par. 3 pkt 2), o czym informuje lekarza w dniu przyjęcia do DDOM, a następnie ustala plan zabiegów z dyżurną pielęgniarką.

3.Pacjent ma prawo do zmiany terminu wykonania zaleconych badań/zabiegów, pod warunkiem zgłoszenia dyżurnej pielęgniarce oraz ustalenia innego dogodnego terminu.

4.W sytuacji nieuzasadnionej nieobecności na badaniu/zabiegu personel DDOM odnotowuje nieobecność w dokumentacji pacjenta.

5.Pacjent ma prawo do pełnej informacji o zakresie usług udzielanych przez DDOM oraz wglądu do swojej dokumentacji medycznej.

6.Pacjent ma prawo do korzystania z pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku: w szczególności szatni, toalety dla pacjentów, łazienki, pomieszczenia jadalni. Korzystanie z pomieszczeń rehabilitacji i terapeutycznych odbywa się w czasie realizacji zabiegów i badań pod opieką personelu DDOM.

7.Poza świadczeniami opieki zdrowotnej pacjentom przebywającym w dziennym domu opieki medycznej zapewnione zostanie odpowiednie do stanu zdrowia wyżywienie według zaleceń dietetyka. Wyżywienie jest sporządzane i dostarczane jest do DDOM przez wyspecjalizowany podmiot świadczący usługi cateringowe.

8. Pacjent dodatkowo pokrywa koszty transportu z miejsca zamieszkania do domu opieki medycznej i powrót do miejsca zamieszkania.

9.Podczas pobytu w DDOM pacjent ma obowiązek współpracy z personelem DDOM w zakresie wykonywania zaleceń lekarskich oraz dbania o higienę osobistą i mienie DDOM.

10. Po zakończeniu udziału pacjent lub opiekun pacjenta/członek rodziny wypełnia ankietę oceniająca usługi DDOM.

11.W czasie pobytu w DDOM wszelkie sprawy problemowe należy zgłaszać w dyżurce pielęgniarskiej lub bezpośrednio do Kierownika DDOM.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

Dokumentacja pacjentów w okresie realizacji projektu znajduje się w siedzibie DDOM. Po zakończeniu realizacji projektu będzie dostępna w siedzibie Przedsiębiorstwa Leczniczego „GeriaMed” w Głogowie przy ul. Kościuszki 15A.

§ 13

Dla akt i dokumentacji powstałej w związku z funkcjonowaniem DDOM przeznaczona będzie sygnatura „DDOM”.

§ 14

Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej.

§ 15

Regulamin zatwierdza Kierownik jednostki prowadzącej DDOM – Pani Wiesława Leszczak