with Brak komentarzy

 

Informacja dotycząca możliwości korzystania z Dziennego Domu Opieki Medycznej
w Kożuchowie po zakończeniu realizacji projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Kożuchowie”

 

Informujemy, iż z dniem 31 lipca 2018 r. dobiega końca realizacja projektu pn. „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Kożuchowie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru Zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, konkurs o numerze POWR.05.02.00-IP.05-00-001/15 – Dzienny Dom Opieki Medycznej, organizowany przez Ministra Zdrowia. W związku z czym, zakończy się możliwość finansowania pobytu podopiecznych w placówce ze środków projektu.

Pomimo zakończenia realizacji projektu, w okresie trwałości projektu tj. od 1 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2021 r. zapewniamy gotowość do dalszego świadczenia usług w takim samym zakresie jak dotychczas. Jednak ze względu na brak kontynuacji finansowania ze środków publicznych od 1 sierpnia br. świadczenie usług w DDOM będzie odpłatne, bez generowania dochodu dla Przedsiębiorstwa Leczniczego „Geriamed”.

Koszt odpłatnego pobytu w DDOM skalkulowano w oparciu o koszty wynikające z Projektu bez dodawania zysku.

Miesięczny koszt pobytu: 2321 zł

Udzielanie świadczeń rozpocznie się po zebraniu grupy 10 osób

Zachęcamy do korzystania z usług Dziennego Domu Opieki Medycznej.

Placówka będzie gotowa od 01.08.2018 r. do świadczenia usług: w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00

Lokalizacja: Kożuchów, ul. Szprotawska 21D

Warunki kwalifikacji i uczestnictwa w DDOM:

Do DDOM mogą być przyjęci pacjenci:

– bezpośrednio po hospitalizacji;

– którym, w okresie poprzedzających 12 miesięcy udzielono świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego;

– w ocenie skali poziomu samodzielności Barthel mieszczą się w granicach od 40 do 65 punktów;

– posiadają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Skierowanie do DDOM wydaje:

– lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,

– w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu.

W placówce będzie mogło przebywać równocześnie 10 osób. Czas udzielania wsparcia będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie będzie krótszy niż 30 dni i dłuższy niż 120 dni, dziennie około 8 godzin.

Standard Dziennego Domu Opieki Medycznej, w warunkach zbliżonych do domowych obejmuje:

– specjalistyczne konsultacje lekarskie (w zakresie koniecznym do wykonania świadczeń oraz w razie pilnej potrzeby i w zależności od wskazania medycznego – lekarz specjalista rehabilitacji, geriatrii),

– opieki pielęgniarskiej (w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji),

– niezbędnych badań diagnostycznych (laboratoryjnych, obrazowych),

– świadczeń rehabilitacyjnych,

– opieki psychologicznej,

– terapii zajęciowej,

– świadczeń opiekuna medycznego,

– doradztwa w doborze odpowiednich wyrobów medycznych,

– przygotowania rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne),

– odpowiedniego do stanu zdrowia wyżywienia (obiad),

– zajęć dodatkowych służących zagospodarowaniu czasu wolnego w trakcie pobytu,

– oraz innych wspomagających usług medycznych i edukacyjnych, uwarunkowanych stanem zdrowia pacjenta,

Zapisy oraz szczegółowe informacje można uzyskać w budynku DDOM w Kożuchowie, ul.Szprotawska 21D oraz przy ulicy Kościuszki 15a w Głogowie w przychodni Przedsiębiorstwa Leczniczego „Geriamed” od poniedziałku do piątku, w godzinach: 08.00-16.00 lub pod numerem tel. 606-831-549

 

publikacja: 16.07.2018

(informacja z archiwum, jako kopia wpisu ze starej strony internetowej pod adresem: www.pielegniarki-polozne.com.pl)

Leave a Reply