NASZA MISJA:

 

W realizacji swojej misji, p. Wiesława Leszczak, Kierownik Przedsiębiorstwa Leczniczego „GeriaMed” ustanowiła cele jakościowe:

· zadowolenie pacjenta, ze szczególnym uwzględnieniem jego praw i godności osobistej

· podnoszenie jakości usług świadczonych przez pielęgniarki i położne, opiekunki, lekarzy, fizjoterapeutów i pozostały personel obsługujący pacjenta.

· ciągłe doskonalenie i poprawę standardów świadczonych usług medycznych z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej, podstawowej opieki zdrowotnej pielęgniarki i położnej, oraz Dziennego Domu Opieki Medycznej.

· dążenie do poprawy organizacji pracy (wykwalifikowania kadra, odpowiednie wyposażenie) zmierzającej do stworzenia placówki przyjaznej i bezpiecznej dla pacjenta

· dążenie do nowoczesnego i efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem leczniczym z uwzględnieniem doskonalenia podnoszenia kwalifikacji personelu.

realizowane poprzez:

· zaspakajanie potrzeb opiekuńczych, pielęgniarskich oraz środowiskowych dla pacjentów

· dbałość o zapewnienie pacjentom poczucia bezpieczeństwa i poszanowania w procesie realizacji świadczeń medycznych

· przestrzeganie i uszanowanie praw pacjenta

· doskonalenie organizacji pracy w celu zapewnienia świadczenia usług na optymalnym poziomie (podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe pracowników),

· wdrożenie, certyfikację i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z PN-EN ISO 9001:2015

Osiągnięcie wyznaczonych zadań jest możliwe poprzez pełne zaangażowanie personelu we wdrażanie, utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością i wdrożenie Polityki Jakości gwarantując stabilny i trwały rozwój firmy.