with Brak komentarzy

TREŚĆ OGŁOSZENIA ZOSTAŁA ZMIENIONA

Został zmieniony w dniu 22.05.2019r punkt 3 w przedmiocie zamówienia, było:
„3.Powierzchnia może być usytuowana na parterze lub na dwóch kondygnacjach: parter i 1 piętro. Powierzchnia użytkowa na parterze: min. 200m2,”
jest:
„3.Powierzchnia może być usytuowana na parterze lub na dwóch kondygnacjach: parter i 1 piętro. Powierzchnia użytkowa na parterze: od 170m2,”

Termin składania ofert został przesunięty z 27.05.2019r na 31.05.2019r

Informacje o ogłoszeniu nr 1/2019

Termin składania ofert
Od dnia 16.05.2019 do 31.05.2019r

Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę wraz z pozostałymi załącznikami należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w siedzibie firmy Zamawiającego ul. Kościuszki 15A, 67-200 Głogów lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów na adres: geriamed@wp.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
geriamed@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Kinga Krause

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
W związku z realizacją projektu Dzienny Dom Opieki Medycznej „DDOM Głogów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

poszukujemy Realizatora usługi, polegającej na wynajęciu lokalu użytkowego na potrzeby projektu realizowanego w okresie od 1 czerwca 2019  do 31 marca 2024.

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: Dolnośląskie, powiat Głogów, miasto Głogów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy usługi, polegającej na wynajęciu lokalu użytkowego na potrzeby projektu realizowanego w okresie od 1 czerwca 2019r do 31 marca 2024r.
W związku z realizacją projektu Dzienny Dom Opieki Medycznej, „DDOM Głogów”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest najem lokalu użytkowego na potrzeby organizacji placówki zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych w Głogowie
Wymagania odnośnie lokalu:
1. Lokalizacja: miasto Głogów
2. Powierzchnia użytkowa lokalu od 250m2 do 400m2
3. Powierzchnia  może być usytuowana na parterze lub na dwóch kondygnacjach: parter i 1 piętro. Powierzchnia użytkowa na parterze: od 170m2,
4. Co najmniej 1 wyjścia z lokalu bezpośrednio na zewnątrz, z dostępem (podjazd) dla osób niepełnosprawnych.
5. Wysokość pomieszczeń: minimum 2,4 m.
6. Bliskość komunikacji miejskiej (500m od lokalu) i międzymiastowej (1km od lokalu)
7. Dostępność co najmniej 2 bezpłatnych miejsc parkingowych przy budynku gdzie znajduje się lokal użytkowy
8. Możliwość wynajmu najpóźniej od 1 lipca 2019 r.
9. Możliwość przeprowadzenia prac adaptacyjnych celem przystosowania lokalu do wymagań projektu.
10. Preferowana wielkość lokalu i układ pomieszczeń: lokal o powierzchni  ok. 300m2w. pozwalający na adaptację lokalu w celu wydzielenia pomieszczeń takich jak:

 1. a) 2 szatnie (ok.10m2 każda)

 2. b) 3 toalety (ok. 6m2 każda)

 3. c) łazienka ( ok. 10m2)

 4. d) pokoju (ok. 15 m²),e) kuchni z jadalnią (ok. 30 m²),

  f) gabinet zabiegowy (ok. 15 m²),

  g) 2 pokoje rehabilitacyjne (ok. 15 m² każdy),

  h) gabinet lekarski (ok. 10 m²),

  i) pomieszczenie gospodarcze (ok. 10 m²)

 5. j) pomieszczenie socjalne (ok. 20m2)

 6. k) korytarzWyposażenie Lokalu w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralne ogrzewanie z możliwością dostosowania instalacji do naszych potrzeb.

  Wymagania dodatkowe:
  1. Cena nie może podlegać zmianie w okresie od 1 czerwca 2019 do 31.03.2024.
  2. Kwota kaucji nie będzie pobierana.

Kod CPV
70130000-1

Nazwa kodu CPV
Wynajem nieruchomości stanowiących własność

Dodatkowe przedmioty zamówienia
Brak

Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: od 1 czerwca 2019r do 31 marca 2024r

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent oświadcza, że jest właścicielem Przedmiotu niniejszej Umowy lub przysługuje mu prawo do składania oferty w imieniu właściciela. Oferent oświadcza ponadto, że w stosunku do niżej opisanego Przedmiotu oferty nie zawierał żadnych umów zobowiązujących ani rozporządzających, Przedmiot oferty nie jest także wynajmowany, dzierżawiony bądź oddany do użytkowania bądź używania na rzecz osoby trzeciej.

Warunki składania ofert oaz wymagania dotyczące sporządzenia oferty dodatkowe warunki

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru tylko tych ofert, których wartość nie przekroczy kwoty możliwej do zakontraktowania, określonej we wniosku o dofinansowanie projektu (kwota wartości zamówienia)

 2. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych ani częściowych.

 3. . Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert dokona oceny najkorzystniejszej oferty co zostanie udokumentowane protokołem z wyboru oferty.

 4.  Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpłynięcia oferty do zamawiającego.

 5. W ramach zamówienia nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

 7. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

 8. Ofertę należy przygotować w języku polskim dołączając do niej wszystkie niezbędne dokumenty stanowiące załączniki do zapytania ofertowego. Należy podać cenę brutto za jeden m2 za miesiąc wykonywania usługi.Oferta musi zawierać następujące elementy:

  a. Formularz ofertowy zawierający podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty, uzupełniony o wszystkie elementy, złożony na wzorze formularza (wzór Formularza ofertowego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

  b. Pozostałe dwa załączniki (załącznik nr 2 i 3 ) do niniejszego zapytania ofertowego.

  Brak jakichkolwiek wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wizji lokalnej zaoferowanego przez Oferenta lokalu celem sprawdzenia w/wym. Wymogów. W razie zamiaru wykonania takiej wizji Oferent ma obowiązek umożliwić zamawiającemu dokonanie takiej wizji. W razie uniemożliwienia Zamawiającemu sprawdzenia jakości lokalu, oferta ulega odrzuceniu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
a) C – Cena brutto za m2 czynszu wynajmu lokalu (50%) – 50 punktów.
b) L- Lokalizacji lokalu (50%) – 50 punktów

Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów P = 100, (100%)
Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

P= C + L

Zamówienie zostanie udzielone Realizatorowi usługi, który zaproponował w ramach oferty najniższą cenę brutto za 1m2 za miesięczny wynajem lokalu oraz w najwyższym stopniu spełnił lokalizację oferty. Podana cena musi obejmować cenę brutto i zawierać podatek od nieruchomości. Do ceny nie należy uwzględniać kosztów zmiennych związanych z najmem, takich jak opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, ogrzewanie. Cena musi być podana w złotych polskich i zostać ustalona na okres obowiązywania umowy. Cena nie może podlegać zmianom w czasie obowiązywania umowy.

OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

a. Cena brutto (dotyczy ceny za  1 m2 powierzchni oferowanego lokalu)
C = (Cm / Cb) * 50

C – Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny,
Cm – Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert,
Cb – Cena analizowanej oferty.

Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.

b. Lokalizacja

L = ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Lokalizacja.

Ilość punktów przyznawana będzie na podstawie spełnienia kryterium Lokalizacja lokalu na podstawie dostarczonych przez Realizatora materiałów potwierdzających usytuowanie lokalu.

W ramach kryterium pod uwagę brane będą następujące kategorie:

 • Odległość maksymalnie 500m od usytuowania lokalu do komunikacji miejskiej.Maksymalnie 27 punktów, 3 punkty za 1 linię wg nowego schematu lini komunikacji miejskiej Głogów dostępnego na stronie www.km.glogow.pl

 • Odległość maksymalnie 1 km od usytuowania lokalu do dworca PKP i/lub PKS  – 23 punktyW toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ponadto wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy:

 1. a) w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono likwidacjęb) którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

W przypadku niespełnienie minimalnych warunków zamówienia oferta nie będzie rozpatrywana.

PLIKI DO POBRANIA:

INFORMACJA O OGŁOSZENIU.DOCX

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

Opublikowano: 16.05.2019

Leave a Reply